Itä-Helsingin musiikkiopiston johtosääntö

Itä-Helsingin musiikkiopiston johtosääntö

11.3.2010

I. TOIMIALA

1. Yleistä

Itä-Helsingin musiikkiopisto on oppilaitos, jota ylläpitää Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. Oppilaitoksen sijainti- ja kotikunta on Helsingin kaupunki. Oppilaitos noudattaa voimassaolevaa koulutuksen lainsäädäntöä.

2. Toiminnan tarkoitus

Itä-Helsingin musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta ja valmennusta ammattiopintoihin musiikissa. Opetusta voidaan antaa myös tanssissa. Opisto kehittää omalta osaltaan Suomen musiikkikulttuuria ja kasvatusta sekä laajentaa taidemusiikin harrastusta.

3. Opetuksen järjestäminen

Opistossa annetaan opetusta musiikkileikkikoulussa, perustaso-, musiikkiopisto-, aikuis- ja avoimella (”tempo rubato”) osastolla.

Opisto järjestää taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä opetusta tanssissa. Opisto noudattaa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen järjestämisestä määrätään tarkemmin Itä-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelmassa.

Toiminta-alue on Helsingin kaupunki. Oppilaita voidaan ottaa myös toiminta-alueen ulkopuolelta.

II HALLINTO

4. Oppilaitoksen hallinto

Itä-Helsingin musiikkiopiston johtokuntana toimii Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y.:n johtokunta. Rehtorilla, talouspäälliköllä ja opettajakunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Oppilaitoksessa toimii pysyväisluonteisia toimielimiä: opettajakunta, opettajaneuvosto, aineneuvosto ja ainejaostot.

5. Johtokunta

5.1 Tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
1)vastata koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti
2) johtaa, valvoa ja kehittää opiston toimintaa
3) antaa viranomaisille niiden edellyttämät selvitykset
4) hyväksyä opetus- ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja valvoa niiden toteutumista
5) hyväksyä talousarvioehdotus ja tilinpäätös esitettäväksi vuosikokoukselle sekä valvoa talousarvion toteutumista
6) vahvistaa oppilaaksi otto
7) päättää oppilailta perittävistä maksuista
8) vahvistaa oppilaitoksen järjestyssääntö
9) päättää opiston toiminnassa tarpeellisten toimielinten asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä
10) päättää henkilöstörakenteesta ja toimenkuvista ja tehtävien jaosta, jollei jäljempänä ole toisin määrätty
11) ottaa rehtori, opettajat ja hallintohenkilöstö vakinaiseen työsuhteeseen
12) ottaa apulaisrehtorit vakinaiseen työsuhteeseen tai määrätä jotkut opettajista apulaisrehtoreiksi avustamaan rehtoria
13) päättää rehtorin ja apulaisrehtorien opetusvelvollisuudesta ja heidän välisestään työnjaosta
14) päättää rehtorin ja apulaisrehtorien sijaisuudesta, jollei sijaisuutta ole muutoin järjestetty
15) päättää ohjeistuksesta opettajien ja muun henkilöstön sivutoimia koskien sekä niistä periaatteista, millä perusteella sivutoimia voi olla.
16) päättää rehtorille myönnettävistä varainkäyttövaltuuksista
17) päättää aineryhmien rakenteesta ja lukumäärästä
18) valvoa hallintohenkilöstön ja toimielinten toimintaa
19) suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tai siihen liittyvät tehtävät.

5.2 Kokoukset

Kannatusyhdistyksen säännöissä määritellään johtokunnan kokousmenettely.

Kokousten esittelijänä toimii rehtori. Esteellisyys- tai muista syistä johtokunta voi asian esittelijäksi määrätä toisen henkilön. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana.

6. Pysyväisluontoiset toimielimet

6.1 Yleistä

Toimielimet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta päättämällään tavalla. Toimielimen tulee kokoontua myös johtokunnan kutsusta tai vähintään kolmen elimen jäsenen sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytäessä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin toimielimen jäsenistä.

Toimielimet käsittelevät opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä sekä antavat lausuntoja tarvittaessa. Toimielimet osallistuvat keskeisesti oppilaitoksen sisäiseen viestintään.

6.2 Opettajakunta

Koko opetushenkilöstö muodostaa opettajakunnan.

Opettajakunta valitsee johtokuntaan opettajien edustajan ja hänen varamiehensä lukuvuodeksi kerrallaan. Vaalit toimitetaan vaalikokouksessa, joka pidetään viimeistään kuukauden kuluttua lukuvuoden alusta, ja jonka rehtori kutsuu koolle. Opettajakunta valitsee kokouksen puheenjohtajan. Äänioikeutettuja ovat kaikki lukuvuoden alussa opiston opettajaluettelossa mainitut opettajat ja tuntiopettajat. Vaalikelpoisia johtokunnan jäseneksi ovat kaikki opiston opettajat ja päätoimiset tuntiopettajat.

6.3 Opettajaneuvosto

Rehtori, apulaisrehtorit, opettajat ja päätoimiset tuntiopettajat muodostavat opettajaneuvoston. Opettajaneuvoston puheenjohtajana toimii rehtori. Opettajaneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kerran lukuvuodessa.

Opettajaneuvoston tehtävänä on erityisesti
1) toimia pedagogiikan asiantuntijana
2) seurata ja kehittää opetussuunnitelmaa ja antaa ehdotuksia johtokunnalle
3) tehdä ehdotuksia oppilasstipendien jakoperusteiksi
4) käsitellä muut asiat, jotka johtokunta tai rehtori saattaa sen käsiteltäväksi.

6.4 Aineneuvosto

Rehtori, apulaisrehtorit ja ainevastaavat muodostavat aineneuvoston. Aineneuvoston puheenjohtajana toimii rehtori tai apulaisrehtori. Aineneuvoston tehtävänä on erityisesti
1) kehittää ja suunnitella pedagogista ja taiteellista toimintaa
2) valmistella opiston työsuunnitelmaa vuosittain
3) valmistella pääsykokeita
4) tehdä esityksiä hankinnoista ja valmistella niitä
5) päättää oppilasstipendien jakoperusteista ja saajista
6) koordinoida opiston opetustoimintaa ja huolehtia tiedonkulusta opiston sisällä.

6.5 Ainejaostot

Kaikki saman aineryhmän opettajat muodostavat ainejaoston. Rehtori ja apulaisrehtorit voivat osallistua jaostojen kokouksiin. Ainejaoston puheenjohtajana toimii ainevastaava. Jaostot valitsevat keskuudestaan ainevastaavan lukuvuodeksi kerrallaan.

Ainejaostojen tehtävänä on erityisesti kehittää alaansa, suunnitella ja järjestellä ainekohtaisia pedagogisia tai taiteellisia tapahtumia yhdessä hallinnon kanssa, seurata jaoston oppilaiden opintosuorituksia sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia hankintoihin ja koulutustarpeisiin.

III HENKILÖSTÖ

7. Yleistä

Oppilaitoksen hallintohenkilöstöön kuuluvat rehtori, talouspäällikkö ja muu hallintohenkilöstö. Oppilaitoksen opetushenkilöstöön kuuluu työsopimussuhteisia opettajia, päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia sekä tarpeellinen määrä muuta opetushenkilöstöä.

7.1. Henkilöstön ottaminen ja irtisanominen

Johtokunta ottaa henkilöstön, jollei jäljempänä ole toisin määrätty.

Rehtori ottaa tuntiopettajat ja määräaikaiset työntekijät korkeintaan yhden vuoden pituisiin työsuhteisiin.

Henkilöstön irtisanoo ja muutkin työsuhteen muuttamiseen liittyvät asiat käsittelee se taho, jolle kuuluu henkilöstön ottaminen.

7.2 Vapaiden myöntäminen

Johtokunta myöntää työvapaan, jollei jäljempänä ole toisin määrätty.

Rehtori myöntää työvapaan, jonka saamiseen on ehdoton oikeus lain, asetuksen tai työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi rehtori myöntää työvapaan enintään 30 kalenteripäiväksi.

Rehtori myöntää tuntiopettajille työvapaan.

7.3 Kelpoisuudet

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksien osalta noudatetaan mitä niistä on säädetty erikseen laissa ja asetuksissa.

7.4 Toimenkuvat

Johtokunta hyväksyy rehtorin, apulaisrehtorien ja talouspäällikön toimenkuvat. Opetushenkilöstön työsuhde-ehdoissa noudatetaan voimassa olevaa alan työehtosopimusta, ja sen lisäksi tehtävistä voidaan määrätä johtokunnan hyväksymissä toimenkuvissa.

Johtokunta hyväksyy muun henkilöstön toimenkuvat.

8. Rehtorin tehtävät

Oppilaitoksen rehtorin tehtävänä on:
1) johtaa ja kehittää opiston toimintaa sekä opettaa voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti
2) toimia henkilökunnan esimiehenä
3) toimia työnantajan edustajana
4) seurata musiikkikasvatuksen ja musiikkikulttuurin kehitystä ja tehdä esityksiä johtokunnalle opiston toiminnan kehittämiseksi
5) valvoa annettavaa opetusta ja suorituksia sekä opettajien ja muun henkilökunnan toimintaa
6) valmistella ja esitellä asiat johtokunnalle sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta
7) asettaa tutkintolautakunnat ja toimia niiden puheenjohtajana tai määrätä tehtävään apulaisrehtori tai joku opettajista
8) määrätä oppilasrekisterin ylläpidosta
9) määrätä pääsytutkintovaatimuksista
10) vastata siitä, että opiston taloutta ja kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti
11) vastata siitä, että opiston omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti
12) vastata lainsäädännön edellyttämistä toiminnoista, opetustiloista, tiedottamisesta, oppilashallinnosta, henkilöhallinnosta ja henkilösuunnittelusta
13) allekirjoittaa todistukset ja työsopimukset
14) hoitaa oppilaiden kurinpitoasiat järjestyssäännön mukaan
15) toimia oppilaitoksen edustajana
16) suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät.

Rehtori voi siirtää tehtävän apulaisrehtorin suoritettavaksi, jolloin apulaisrehtori toimii esimiesoikeudella tehtävän suorituksessa.

9. Opettajan tehtävät

Opettajan yleisinä tehtävinä on:
1) antaa opetusta opiston opetussuunnitelman mukaan ja huolehtia siihen liittyvistä oppilasarviointi- ja muista tehtävistä sekä osallistua oman opetusalansa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen, opintoneuvontaan ja koko oppilaitoksen kehittämistyöhön
2) osallistua oppilasvalintoihin
3) seurata musiikkikasvatuksen ja musiikinopetuksen yleistä kehitystä, osallistua täydennyskoulutukseen sekä tehdä esityksiä rehtorille oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi
4) pitää kirjaa opetuksesta annettujen ohjeiden mukaan
5) antaa vuosittain opetustyötään koskeva suunnitelma sekä selostus suunnitelman toteutumisesta rehtorille
6) hoitaa hallussaan olevaa oppilaitoksen kalustoa, opetusvälineitä ja oppimateriaalia asianmukaisesti sekä tehdä niitä koskevia tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä rehtorille
7) osallistua oppilaitoksen järjestämiin tilaisuuksiin, jollei rehtori ole häntä siitä vapauttanut
8) osallistua johtokunnan, rehtorin tai apulaisrehtorin määräämiin työtehtäviin työehtosopimuksen puitteissa
9) suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tai hänelle määrätyt tehtävät.

Ainevastaavan tehtävä on lisäksi:
1) johtaa ainejaostoaan
2) osallistua aineneuvostoon
3) seurata opetusalansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä
4) huolehtia tasosuoritusten järjestelyistä (aikataulut, lautakunnat, ohjelmistot, konsertit)
5) vastata jaoston konserteista
6) hoitaa tiedonvälitystä jaostossa ja hallintoon päin.

IV MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

10. Oppilaat

Oppilaiden asemasta, tehtävistä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään opiston opetussuunnitelmassa ja järjestyssäännössä.

Valintaperusteissa ja oppilaaksi ottamisessa noudatetaan opiston opetussuunnitelmaa.

Opinnoissaan heikosti menestyneen oppilaan opintojen keskeyttämisestä päättää rehtorin esityksestä johtokunta oppilasta, hänen huoltajansa ja hänen opettajiaan kuultuaan.

Opisto ylläpitää oppilasrekisteriä.

11. Toimitilat

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. huolehtii siitä, että oppilaitoksella on käytössään tarkoitukseen soveliaat tilat. Johtokunnan suostumuksella voidaan oppilaitoksen käytössä olevaa kiinteistöä tai huoneistoa käyttää, oppilaitoksen toimintaa haittaamatta, muihinkin hyväksyttäviin tarkoituksiin.

12. Opiston yhteydessä toimivat muut yhteisöt

Tällä johtosäännöllä ei rajoiteta opiston yhteydessä toimivien orkestereiden ja kuorojen tukiyhdistyksien eikä muiden vastaavien yhteisöjen toimia eikä rahoitusta.

13. Oppilaitostoiminnan lakkaaminen

Oppilaitoksen lakkauttaessa toimintansa oppilaitoksen omaisuuden käytöstä päättää Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. ottaen huomioon, mitä laissa ja asetuksissa on säädetty.