Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2015

1§ Yhdistyksen nimi on Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta ja laajentaa musiikkikulttuurin tuntemusta erityisesti Itä-Helsingin alueen lasten ja nuorten keskuudessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä voittoa tuottamatonta Itä-Helsingin musiikkiopisto –nimistä oppilaitosta.

Lisäksi yhdistys voi järjestää muuta musiikinopetusta, hankkia opiston oppilaiden käyttöön musiikin harjoittamisessa tarvittavia välineitä, järjestää konserttitilaisuuksia, koulutustilaisuuksia sekä musiikkikasvatusta tukevia muita tilaisuuksia. Yhdistys voi myös julkaista musiikkikasvatukseen liittyvää opetus- ja oheismateriaalia.

Yhdistys voi jakaa stipendejä ja apurahoja, toimia yhteistyössä muiden musiikkialalla ja alueen lasten ja nuorten keskuudessa toimivien kunnallisten organisaatioiden, järjestöjen, yhdistysten, oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä toimia muilla tavoin lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyväksi

3§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäseneksi hyväksyttävän yhdistyksen, osakeyhtiön tai säätiön tulee olla rekisteröity. Yhdistyksellä on vuosi- ja ainaisjäseniä. Yhdistyksen hallitus voi esittää yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen tarkoitusta erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kutsumista kunniajäseneksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsenen on jäsenluettelon pitämistä varten ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle täydellisen nimensä ja yhteystietonsa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenellä oi oikeus erota milloin tahansa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä Yhdistyslaissa mainituin perustein. Lisäksi hallitus voi katsoa yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kahtena perättäisenä päätöstä edeltäneenä vuotena. Erottamispäätös on tehtävä 2/3 enemmistöllä hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä hyväksyy vähintään 2/3 enemmistöllä erottamispäätöksen, tulee se voimaan heti.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta jäsenmaksun tai sen osan palautukseen.

6§ Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäseneksi hyväksytyltä opiston oppilaalta ei peritä jäsenmaksua.

7§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa.

Yhdistyksen syyskokouksessa

- valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle varsinaiset ja varajäsenet

- valitaan tilintarkastaja  sekä varatilintarkastaja

- päätetään jäsenmaksun suuruudesta

- käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä

- käsitellään yhdistyksen talousarvio seuraavalle tilikaudella

Yhdistyksen kevätkokouksessa

- käsitellään yhdistyksen lukuvuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Kutsu on toimitettava, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelemiseksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava käsiteltävä asia.

8§ Yhdistyksen syys- ja kevätkokous kutsutaan koolla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Itä-Helsingin musiikkiopiston ilmoitustaululla sekä kotisivulla tai vastaavalla sähköisellä foorumilla julkaistavalla ilmoituksella.

9§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka toimii myös Itä-Helsingin musiikkiopiston hallituksena. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kunakin vuonna on erovuorossa kolme varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii opiston rehtori tai muu hallituksen tehtävään nimeämä henkilö.

Opiston opettajakunnalla on oikeus valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan edustaja ja varaedustaja osallistumaan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä olleessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

10§ Hallituksen tehtävänä on 1) edustaa kannatusyhdistystä, 2) hakea avustuksia oppilaitoksen toiminnan tukemiseen, 3) päättää opiston oppilailta perimistä maksuista, 4) laatia toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys, 5) vahvistaa opiston edellisen lukuvuoden toimintakertomus, joka sisältää yhdistyksen toimintakertomuksen, 6) ottaa ja erottaa opiston rehtorin sekä 7) vahvistaa opiston johtosääntö.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä rehtori, kaksi yhdessä.

12§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilinpäätös viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta. Tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen on esitettävä vuosikokoukselle.

13§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.  Kokouskutsussa on esitettävä muutettavaksi ehdotetut pykälät.

14§ Yhdistyksen purkamisesta voi päättää vain kyseistä päätöstä varten koolle kutsuttu yhdistyksen kokous. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös. Päätös on vahvistettava toisessa kokouksessa, joka on pidettävä vähintään kuukauden ja enintään kolmen kuukauden kuluttua edellisestä purkamisesta päättäneessä kokouksesta. Vahvistuspäätös on tehtävä ¾  enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokousten on oltava peräkkäisiä.

Purkaantuneen yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumiskokouksen päätöksen mukaisella tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä yhdistyksen säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.