Itä-Helsingin musiikkiopiston strategia

Itä-Helsingin musiikkiopiston strategia

Hyväksytty 11.6.2018

  1. Nykytila

a) Itä-Helsingin musiikkiopisto (IHMO)

Itä-Helsingin musiikkiopisto on Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä, vuonna 1965 perustettu oppilaitos, jonka toiminta-alue kattaa koko Itä-Helsingin. Opisto tarjoaa erityisesti itäisten kaupunginosien lapsille ja nuorille mahdollisuudet harrastaa musiikkia järjestämällä laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja varhaisiän musiikkikasvatusta.
Opiston opetustoiminta keskittyy länsimaisen taidemusiikin laadukkaaseen opettamiseen, tavoitteena oppilaan myönteisen musiikkisuhteen luominen, ja sen monipuolinen kehittyminen niin harrastajille kuin ammattiin tähtääville. Itä-Helsingin musiikkiopiston vahvuutena on useassa soittimessa lapsilähtöiselle Colourstrings (CS) -metodille perustuva pedagogiikka ja sen jatkuva kehittäminen. Opiston opetussuunnitelmassa painotetaan oppimaan oppimista, henkilökohtaista opintopolkua ja yhteisöllisyyttä, yhteismusisointi on keskeisessä asemassa. Opistoa tekevät tunnetuksi sen korkealaatuiset yhtyeet, kuten Helsingin Juniorijouset / The Helsinki Strings.

b) Porolahden peruskoulun ja Itä-Helsingin musiikkiopiston yhteistyö, painotetun musiikin opetus (IHMU-luokat)

Itä-Helsingin musiikkiopiston erityispiirteenä on vuonna 1999 alkanut ainutlaatuinen yhteistyömalli peruskouluympäristössä, osana akateemisten aineiden opetusta. IHMU-luokat 1M-9M toimivat Porolahden peruskoulussa ja painotetun musiikin CS-metodiin perustuvan instrumenttikohtaisen ryhmäopetuksen järjestää Itä-Helsingin musiikkiopisto yhteistyössä peruskoulun kanssa.

  1. Toimintaympäristö

Itä-Helsinki on sosiaalisesti monipuolinen osa Helsinkiä ja voimakas laajeneminen itään kasvattaa edelleen alueen lapsi- ja asukasmäärää. Itä-Helsingille on luonteenomaista maahanmuuttajien tuntuva osuus monissa kaupunginosissa.
Itä-Helsingin kulttuurisen tarjonnan ja vireyden, monitaiteellisuuden ja matalan kynnyksen osallistamisen kehittämisessä IHMO:lla on tärkeä rooli.

  1. Arvot

Itä-Helsingin musiikkiopiston keskeisenä arvona on Zoltán Kodályn tunnuslause ”Musiikki kuuluu kaikille”. Itä-Helsingin musiikkiopisto järjestää toimintansa siten, että jokaisella alueen lapsella ja nuorella sosio-ekonomiseen asemaan, etniseen taustaan, kieleen tai sukupuoleen katsomatta on mahdollisuus saada korkealaatuista musiikin opetusta.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia, henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

  1. Missio ja visio

Länsimaisen taidemusiikin alalla Itä-Helsingin musiikkiopisto on kansallisesti ja  kansainvälisesti tunnettu oppilaitos ja kulttuuri-instituutti. Kansainvälisesti The East Helsinki Music Institute on tunnustettu Colourstrings-keskuksena, jossa järjestetään säännöllisesti CS-opettajan sertifikaattikoulutusta yhteistyössä Colourstrings-yhdistys ry:n kanssa.

IHMU-luokkien yhteistyömallia kehitetään Helsingin kaupungin ja Porolahden peruskoulun kanssa sekä edistetään koulutusmallin vientiä sekä Suomeen että ulkomaille.

Matalan kynnyksen toimintaa ja saavutettavuutta IHMOn  toiminta-alueella lisätään resursoinnin mukaan laadukkaasti ja tasapuolisesti, alueen monimuotoisuus huomioiden.

  1. Strategiset tavoitteet ja kehittämiskohteet

a) Opetus ja metodi

IHMO tarjoaa oppilailleen oppimisympäristön, joka koostuu alan ammattilaisten tarjoamasta yksilöopetuksesta, orkestereista, yhtyeistä ja muusta ryhmäopetuksesta sekä musiikin hahmotusaineiden opetuksesta. IHMO:ssa vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri, joka edistää oppilaiden luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota.

Hyvään oppimisympäristöön kuuluu keskinäiseen kunnioitukseen perustuva vuorovaikutus.
Opetussuunnitelma tarjoaa vaihtoehtoisia opiskelupolkuja erilaisiin elämäntilanteisiin.
Erityistä huomiota kiinnitetään matalan kynnyksen saavutettavuuteen sekä monimuotoisuuden ja –taiteellisuuden kehittämiseen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

IHMO:n erityisenä vahvuutena on Colourstrings-metodiin ja relatiiviseen solmisaatioon perustuva opetus, jonka ansiosta jo musiikkileikkikouluikäiset lapset saavat valmiuksia kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaiseen musiikkivalmennukseen. IHMO:ssa jatketaan CS-metodin kehittämistä ja sen soveltamista uusiin soitinryhmiin sekä hahmotusaineiden opetukseen.

b) Yhtyeet ja korkea laatu

IHMO on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu korkeatasoisten oppilasorkestereidensa ja kamarimusiikkiyhtyeittensä ansiosta. Opisto kehittää edelleen Helsingin Juniorijousien, Puhallinorkesteri Itätuulen ja muiden opistossa toimivien orkestereiden, kuorojen ja kamarimusiikkiyhtyeitten toimintaa laadukkaina yhteismusisoinnin kokoonpanoina. Opisto tukee orkesterin-, kamarimusiikki- ja kuoronjohtajien koulutusta.
IHMO mahdollistaa yhteisprojekteja, jotka valmentavat oppilaita yhteissoittoon ja samalla kouluttavat opettajia oman instrumenttiryhmänsä valmentamiseen.

c) Ainekollegiot ja niiden kehittäminen

IHMO:n voimavarat ovat opetuksen korkea laatu, sitoutuneet opettajat sekä laaja ja pedagogisesti edistyksellinen varhaisiän musiikkikasvatuksen kokonaisuus. Kollegioiden toiminnan kehittämisessä panostetaan opetuksen monipuolisuuteen ajan hengessä, myös uusinta teknologiaa hyödyntäen. Varhaisiän musiikkikasvatuksen opetustoimintaa kehitetään ja tarjonnan kattavuutta koko Itä-Helsingin alueella parannetaan.

Yhtyeitten ja solistien esiintyminen opiston ulkopuolella lisää opiston tunnettuutta ja näkyvyyttä. Opettajia kannustetaan ulkoiseen konserttitoimintaan, silloin kun se on pedagogisesti mielekästä.

d) Opetushenkilöstö

Musiikkiopiston menestys perustuu pätevään ja motivoituneeseen opettajakuntaan. IHMO kannustaa opettajia ammattitaitonsa kehittämiseen ja rekrytointi nojaa pääsääntöisesti avoimeen hakuun. Opiston henkilöstöpolitiikka määritellään erillisessä henkilöstö- ja tasa-arvosuunnitelmassa. Opettajien panosta opetuksen kehittämisessä tuetaan järjestämällä sekä koko opettajakunnalle että pienemmille ryhmille riittävästi aikaa yhteiseen suunnitteluun ja keskusteluun.
Kollegioita kannustetaan yhteistoimintaan.

e) Hallinto ja johtaminen

Hallintokulttuuri on avoin ja vuorovaikutukseen perustuva. Hallinto ja johtaminen hoidetaan ammattimaisesti ja niitä kehitetään edelleen. Hallintohenkilöstön ammatillista kouluttautumista tuetaan. Tiedonkulkua opiston sisällä kehitetään ja ulkoiseen viestintään panostetaan. Hallinnon toimistotekniikkaa ja tiedonhallintajärjestelmiä uudistetaan säännöllisesti.

f) Puitteet

IHMOn päätoimipaikka on Strömsin instituuttirakennus Roihuvuoressa. Sen soveltuvuutta opiston opetuskäyttöön parannetaan yhteistyössä vuokraisännän, Helsingin kaupungin, kanssa. Opisto kartoittaa ja käyttää sivuopetuspisteitä koko Itä-Helsingin alueella. Turvallisiin työolosuhteisiin ja oppimisympäristöihin kaikissa opetuspisteissä kiinnitetään erityistä huomiota.

g) Yhteistyö

Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää, erityisesti orkestereiden tukiyhdistykset ovat oleellinen osa toimintaa. Niille turvataan näkyvyys- ja viestintämahdollisuudet IHMO:n kotisivuilla.
Perinteisiä yhteistyösuhteita Itä-Helsingin alueella toimiviin järjestöihin, Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialoihin ylläpidetään ja syvennetään. Luodaan yhteydet alueen uusiin toimijoihin ja syvennetään olemassa olevia.
Yhteistyötä Sibelius-Akatemian, Metropolian sekä muiden musiikkioppilaitosten ja ammattiorkesterien kanssa ylläpidetään ja laajennetaan.